Kallelse till Örebro Sportdykarklubben årsmöte 2022-03-03 klockan 19.00 i klubblokalen. Årsmöteshandlingarna kommer att skickas ut senast samt finnas tillgängliga i begränsat antal i klubblokalen senast en vecka innan årsmötet.

Utdrag från stadgarna (osdk-stadgar )

15 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta organ, hålls före utgången av mars månad, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna på sätt som styrelsen bestämmer. Vidare ska kallelse jämte förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

Välkomna!

Styrelsen