Styrelsen kallar Örebro Sportdykarklubbs medlemmar till årsmöte torsdagen den 29 februari klockan 18:00 i klubblokalen (Hagabyvägen 2).

Notera att betalt medlemskap krävs för att ha rätt att närvara vid årsmötet. Årsmöteshandlingar kommer att finnas i ett exemplar i klubblokalen för att läsa på plats samt läggas upp på vår hemsida.

I föreningens stadgar framgår av 15 § Tidpunkt, kallelse följande:

Årsmötet, som är föreningens högsta organ, hålls före utgången av mars månad, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna på sätt som styrelsen bestämmer. Vidare ska kallelse jämte förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

Samt i 16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet: Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Inbjudan på google drive

Välkomna till årsmötet Örebro Sportdykarklubbs styrelse